تغییرات قیمت جهانی در هفته گذشته بر اساس نشریه پلتس (1400/04/19)

قیمت های جهانی ، فروش مواد شیمیایی

 

 

بر اساس مجله پلتس و با توجه به تغییراتی که قیمت نفت طی هفته گذشته داشته است، بنزن تنها ماده ای نست  که نسبت به هفته گذشته دارای کاهش قیمت چشمگیری بوده است ، متانول نیز با کاهش قیمت 1/31 درصدی نسبت به هفته گذشته در صدر این کاهش قیمت ها بوده است.

بعد از متانول بیشترین کاهش قیمت مربوط به ماده بنز بوده است با کاهش قیما 1/16 درصدی، ولی در میان این کاهش قیمت ها، مونومراستایرن با افزایش قیمت 4/93 درصدی در صدر افزایش قیمت های این هفته و زایلین مخلوط با افزایش قیمت 4/18 درصدی بعد از مونومراستایرن بیشترین افزایش قیمت را دارا می باشد .

پیش بینی می شود که این هفته قیمت مواد شیمیایی پایه بورس در ماده متانول، کاهش قیمت را تجربه کند و در مواد مونومراستایرن، تولوئن، ترفتالیک و مونو اتیلن گلایکول شاهد افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته باشیم.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

up