استعلام قیمت
نرخ ارز

بررسی قیمت جهانی مواد پتروشیمیایی منتهی به 2 بهمن

قیمت جهانی

 

 

این هفته نیز همانند هفته های گذشته به بررسی افزایش یا کاهش قیمت جهانی مواد پتروشیمیایی می پردازیم.

با ما همراه باشید تا این هفته نیز در مورد تغییر قیمت مواد شیمیایی و پلیمری بیشتر بدانیم.

مواد پلیمری:

مواد پلیمری در این هفته مانند هفته گذشته روند افزایش قیمت را در پیش گرفته اند.

افزایش قیمت:

اکریلونیتریل بوتادین استایرن:

این ماده پلیمری مانند هفته گذشته روند افزایش قیمت را در پیش گرفته است و شاهد افزایش قیمت 1.9% و 1.4% بوده است.

پلی وینیل کلراید:

افزایش قیمت این ماده پلیمری 0.6%، 2.2%، 0.5% و 3.2% می باشد.

پلی اتیلن ترفتالات:

این ماده پلیمری افزایش قیمت 5.4% و 5.1% در این هفته داشته است.

پلی اتیلن ها:

پلی اتیلن سبک خطی:

افزایش قیمت این ماده پلیمری2% و 0.9% بوده است.

پلی اتیلن سبک فیلم:

این ماده پلیمری دارای افزایش قیمت 0.9% می باشد.

پلی اتیلن سنگین بادی:

افزایش قیمت این ماده پلیمری 2.1%، 4.2%، 0.5% و 1.9% می باشد.

پلی اتیلن سنگین تزریقی:

این ماده پلیمری افزایش قیمت 2.1%، 0.9% و 1.9% را در این هفته شاهد بوده است.

پلی اتیلن سنگین فیلم:

افزایش قیمت این ماده پلیمری 1%، 0.9% و 1.9% می باشد.

پلی پروپیلن ها:

پلی پروپیلن تزریقی:

افزایش قیمت این ماده پلیمری 5.5%، 4.1%% 0.9% و2% بوده است.

پلی پروپیلن هموپلیمر:

افزایش قیمت این ماده پلیمری نیز همانند پلی پروپیلن تزریقی 5.5%، 4.1%، 0.9% و 2% می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر:

این ماده پلیمری افزایش قیمت 6.5%، 4% و 0.9% را در این هفته شاهد بوده است.

پلی پروپیلن گرید فیلم:

افزایش قیمت این ماده پلیمری 5.4%، 4% و 0.9% بوده است.

پلی استایرن ها:

پلی استایرن معمولی:

افزایش قیمت این ماده پلیمری 3%، 2.5% و 0.7% می باشد.

پلی استایرن مقاوم:

این ماده پلیمری افزایش قیمت 2.3% و 0.6% را در این هفته شاهد بوده است.

کاهش قیمت:

بیشترین کاهش قیمت را در بین مواد پلیمری پلی اتیلن ها شاهد بوده اند.

پلی اتیلن ها: قیمت جهانی

پلی اتیلن سنگین بادی با کاهش قیمت 8% در صدر کاهش قیمت مواد پلیمری قرار دارد، ماده بعدی که در بین پلی اتیلن ها مقام دوم را کسب کرده است پلی اتیلن سبک فیلم با کاهش قیمت 7.9% می باشد، پلی اتیلن بعدی که کاهش قیمت را تجربه کرده است  پلی اتیلن سنگین تزریقی با کاهش قیمت 5.6% می باشد، آخرین پلی اتیلنی که کاهش قیمت را تجربه کرده است پلی اتیلن سنگین فیلم با کاهش قیمت 3.9% می باشد.

پلی پروپیلن ها:

پلی پروپیلن کوپلیمر در این هفته کاهش قیمت 9.1% را تجربه کرده است، پلی پروپیلن بعدی که کاهش قیمت داشته است پلی پروپیلن تزریقی با کاهش قیمت 3.8% بوده است.

مواد شیمیایی:

اغلب مواد شیمیایی در این هفته افزایش قیمت را تجربه کرده اند، در بین مواد شیمیایی تنها متانول است که کاهش قیمت 0.3% و 0.31% را در این هفته تجربه کرده است. قیمت جهانی

افزایش قیمت:

بنزن:

این ماده شیمیایی افزایش قیمت 5.3%، 4.5% و 5.49% را تجربه کرده است.

تولوئن:

افزایش قیمت این ماده شیمیایی 9.93%، 6.21% و 8.92% می باشد.

پارازایلین:

این ماده پلیمری افزایش قیمت 5.68% و 5.56% را در این هفته تجربه کرده است.

 مخلوط زایلین:

افزایش قیمت این ماده پلیمری 7.09%، 6.93% و 4.12% می باشد.

مونومراستایرن:

این ماده پلیمری افزایش قیمت 4.54%، 1.88% را در این هفته تجربه کرده است.

اسید ترفتالیک:

افزایش قیمت این ماده پلیمری 4.32% و 4.33% می باشد.

مونواتیلن گلایکول:

افزایش قیمت این ماده پلیمری 4.54% می باشد.

قیمت های پایه بورس ایران:

با توجه به تعطیلی یکشنبه هفته گذشته، پیش بینی می شود قیمت مواد پتروشیمیایی در این هفته افزایشی باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که قیمت مواد پتروشیمیایی قابل پیش بینی نیست.  قیمت جهانی

بالا