استعلام قیمت
نرخ ارز

قیمت های جهانی بر اساس مجله پلتس

مجله پلتس

 

 

قیمت های جهانی

 

افزایش قیمت:

در این هفته همان طور که مشاهده می کنید، پارازایلین و زایلین مخلوط بر خلاف هفته های گذشته که روند کاهشی داشتند، این هفته روند افزایشی را در پیش گرفتند. پازازایلین با افزایش قیمت 1.21% در صدر افزایش قیمت پارازایلین ها قرار دارد و بعد از آن مخلوط زایلین با 1.68% نسبت به هفته گذشته دارای افزایش قیمت است.  قیمت های جهانی

متانول، مونومراستایرن و مونواتیلن گلایکول همچنان روند افزایش قیمت خود را از هفته گذشته حفظ کرده اند. متانول با (CFR تایوان) با افزایش 9.14% در صدر افزایش قیمت متانول در این هفته قرار دارد. بعد از آن متانول جنوب شرقی آسیا با افزایش 8.56% در مقام بعدی قرار دارد.  قیمت های جهانی 

مونو اتیلن گلایکول هم با شیب کم، همچنان افزایش قیمت خود را حفظ کرده است. و این هفته 2.55% افزایش قیمت داشته است.

مونومراستایرن هم این هفته افزایش قیمت را تجربه کرده است. قیمت های جهانی 

کاهش قیمت:

تولوئن این هفته نیز مانند هفته گذشته روند کاهش قیمت را تجربه کرده است و با کاهش 0.58% بیشتری کاهش قیمت را داشته است. قیمت های جهانی 

بنزن این هفته با کاهش قیمت 2.29% و 2.47% کاهش قیمت مجدد را تجزبه کررده است.

قیمت پایه بورس:

با توجه به قیمت های جهانی، پیش بینی می شود، قیمت مواد اولیه شیمیایی پایه بورس در این هفته. شاهد افزایش قیمت خواهند بود. کاهش قیمت ها فقط مربوط به مواد تولوئن و بنزن می باشد.

البته باز باید به این نکته توجه داشت که قیمت مواد شیمیایی قابل پیش بینی نیست.  قیمت های جهانی

بالا