استعلام قیمت

تجهیزات سیستم تصفیه پساب صنعتی و شهری

تجهیزات تصفیه پساب صنعتی و شهری
به دلیل تنوع بسیار زیاد مواد شیمیایی مصرفی در صنعت و کاربرد روش های گوناگون در تولید، کیفیت آلودگی پساب های صنعتی بسیار متنوع بوده و بعضاً خطرناک ترین نوع پساب را می کنند. در اغلب پسابهای صنعتی مقدار COD و همچنین چربی و گریس بالا است به علاوه پساب برخی صنایع حاوی مواد شیمیایی مانند رنگ، هیدروکربنها، ترکیبات آروماتیکی و فنل دار و فلزات سنگین از قبیل مس، کادمیوم، نقره، جیوه، کرم و نیکل است. به طور کلی فرایندهای متداول در تصفیه فاضلاب صنعتی را میتوان به دو دسته فرایندهای بی هوازی و چربی گیری تقسیم کرد که بر اساس مشخصات کیفی پساب یکی از این فرایندها و یا ترکیبی از چند فرایند جهت تصفیه طراحی میشود توانایی طراحی و ساخت انواع فرایندها ی تصفیه پساب به شرح زیر امکان پذیر است:

الف – روش بی هوازی
راکتوربی هوازی بافل دار UABR (Upflow Anaerobic Baffled Reactor)

راکتوربی هوازی پتوی بالا رونده لجن UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)

راکتور بی هوازی بستر لجنگرانوله EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)

ب-روش چربی گیری

سیستم چربی گیر ثقلی API (American Petroleum Institute)

سیستم چربی گیر ثقلی بااستفاده از صفحات لاملا CPI (Corrugated Plate Interceptors)

سیستم شناورسازی به کمک هوای فشرده DAF (Dissolved Air Flotation)

تصفیه پساب شهری

معمولا برای تصفیه فاضلاب های شهری از روش های هوازی استفاده می شود. از روش های هوازی متداول و پر کابرد می توان به روشهای زیر اشاره کرد:
فرایند هوادهی گسترده EAAS (Extended Aeration Activated Sludge)
راکتور بیوفیلم با بستر متحرک MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)
فرایند بی هوازی-انوکسیک-هوازی A2O )َAnaerobic-Anoxic-Aerobic)
راکتور متوالی ناپیوسته SBR (Sequencing Batch Reactor)
فرایند راکتور بیولوژیکی غشایی MBR (Membrane Bio Reactor)

بالا