استعلام قیمت
نرخ ارز

بررسی قیمت جهانی مواد پتروشیمی منتهی به 31 اردیبهشت

مواد پتروشیمیایی

 

این هفته نیز همانند هفته های گذشته به بررسی و تحلیل قیمت جهانی مواد پتروشیمیایی بر اساس مجله پلتس می پردازیم.

مواد پلیمری:

مواد پلیمری در این هفته روند کاهشی در پیش گرفته اند و هیچ یک از مواد  پلیمری شاهد افزایش قیمت نبوده اند.

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن:

کاهش قیمت این ماده پلیمری در این هفته 2.7%، 2.6% و 5.3% بوده اند.

پلی وینیل کلراید:

این ماده پلیمری کاهش قیمت 1.3% و 1.2% را در این هفته تجربه کرده اند.

پلی اتیلن ترفتالات:

کاهش قیمت این ماده پلیمری در این هفته 3.1% و 25 بوده است.

پلی اتیلن ها:

پلی اتیلن سبک خطی:

کاهش قیمت این ماده پلیمری 1% و 1.9% بوده است.

پلی اتیلن سبک فیلم:

این ماده پلیمری کاهش قیمت 1%، 1.1%، 3.1% و 0.9% را در این هفته تجربه کرده اند.

پلی اتیلن سنگین بادی:

کاهش قیمت این ماده پلیمری در این هفته 0.5%، 1%، 0.9% و 1.3% بوده است.

پلی اتیلن سنگین تزریقی:

این ماده پلیمری کاهش قیمت 1.1%، 1.4%، 1% و 3.2% را در این هفته شاهد بوده اند.

پلی اتیلن سنگین فیلم:

کاهش قیمت این ماده پلیمری در  این هفته 1%، 1.9% و 1.3% می باشد.

پلی پروپیلن ها:

پلی پروپیلن تزریقی:

کاهش قیمت این ماده پلیمری در این هفته 4.4%، 2%، 1.9% و 2.2% می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر:

این ماده پلیمری کاهش قیمت 4.4%، 2% و 1.9% را در این هفته شاهد بوده است.

پلی پروپیلن کوپلیمر:

کاهش قیمت این ماده پلیمری در این هفته 2.2%، 1.9% و 1.3% می باشد.

پلی پروپیلن گرید فیلم:

این ماده پلیمری کاهش قیمت 4.4%، 2% و 1.9% را در این هفته شاهد بوده است.

پلی استایرن ها:

پلی استایرن معمولی:

کاهش قیمت این ماده پلیمری در این هفته 3.1%، 5.3% و 1.4% می باشد.

پلی استایرن مقاوم:

این ماده پلیمری کاهش قیمت 2.4%، 2.3% و 1.3% را در این هفته شاهد بوده است.

مواد شیمیایی:

مواد شیمیایی هم مانند مواد پلیمری کاهش قیمت را تجربه کرده اند، در میان مواد شیمیایی مونواتیلن گلایکول بدون تغییر بوده است و متانول هند هم افزایش 0.76% را تجربه کرده است.

بنزن:

کاهش قیمت این ماده شیمیایی در این هفته 2.16%، 4.02% و 2.14% می باشد.

تولوئن:

این ماده شیمیایی کاهش قیمت 0.76%، 1.58% و 0.8% را در این هفته شاهد بوده است.

پارازایلین:

کاهش قیمت این ماده شیمیایی در این هفته 4.48% و 4.38% می باشد.

زایلین مخلوط:

این ماده شیمیایی کاهش قیمت 4.12%، 4.02% و 3.46% را در این هفته شاهد بوده است.

استایرن مونومر:

کاهش قیمت این ماده پلیمری 4.63% و 4.53% می باشد.

متانول:

این ماده پلیمری کاهش قیمت 2.45%، 3.44%، 1.8% و 2.31% می باشد.

اسید ترفتالیک:

کاهش قیمت این ماده شیمیایی در این هفته 3.16% و 3.23% می باشد.

قیمت های پایه بورس:

قیمت های پایه بورس ایران چنانچه از قیمت های جهانی پیروی کنند همگی کاهشی خواهند بود . ولی باید به این نکته توجه کرد که قیمت مواد پتروشیمیایی قابل پیش بینی نیست.

بالا